SZKOLENIE "Dotacje do 40 tys. zł i inne formy wsparcia na założenie własnej firmy"

Chcesz dowiedzieć się, czy możesz uczestniczyć w jednym z projektów wybranych w ostatnim czasie do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” i zdobyć dotację na założenie własnej działalności gospodarczej? Zapraszamy do udziału do spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”. Na spotkaniu dowiesz się również o innych dostępnych formach finansowania działalności dla osób myślących o założeniu własnej firmy.


Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:30 - 16:00 dnia 30 października 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość", ul. Piekarnicza 12A, Gdańsk. Szkolenie jest bezpłatne.


Chętnych do udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 29.10.2013 r. na adres: aleksandra.sela@swp.gda.pl 


Program w formacie .pdf
 
Formularz zgłoszeniowy


 

Program:

09:30 - 10:00             

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:10              
 

Jak Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" może pomóc w uzyskaniu dotacji? 

10:10 - 11:00                

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 – jak pozyskać do 40 tys. zł na założenie firmy?                                  


11:00 - 11:15              

Przerwa kawowa

11:15 - 11:45   


 11:45 – 16:00            

Indywidualne konsultacje z konsultantami i doradcami Punktu Konsultacyjnego KSU

 


SZKOLENIE "Umowy w praktyce"

Co?
 
Podczas szkolenia "Umowy w praktyce" omówione zostaną podstawowe zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów. Wyjaśnimy kto i na jakich zasadach zawiera umowy zobowiązaniowe oraz kto odpowiada za ich wykonanie. Omówimy kwestię odpowiedzialności za niedojście do zawarcia umowy, wskażemy na co należy zwrócić uwagę na etapie przygotowywania umów.  

Podczas szkolenia w przystępny sposób wyjaśnimy:

Program szkolenia:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników.

10:00-12:00 Część I


12:00-12:15 Przerwa kawowa.

12:15-14:00 Część II


14:00-14:15 Przerwa kawowa.

14:15-15:30 Część III

Program w wersji .doc

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Dla kogo?

Szkolenie „Umowy w praktyce” skierowane jest do przedsiębiorców oraz do osób niebędących przedsiębiorcami, które chcą poznać lub utrwalić zasady związane z zawieraniem umów. 


Prowadząca:


Anna Kujaszewska - Adwokat. W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej.Absolwentka Prawa, Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, handlowym i karnym.


Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się 23 października 2013 roku w siedzibie
Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”  
Ul. Piekarnicza 12A
80-126, Gdańsk
 
Dodatkowe korzyści:


Po zakończonym seminarium uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z konsultantami Punktu Konsultacyjnego KSU w Sopocie - doradcami, w tym z prawnikiem.
 
Zgłoszenia i kontakt


Chętnych do udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 22.10.2013 r. na adres: aleksandra.sela@swp.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba miejsc ograniczona! O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanych formularzy zgłoszeniowych)

Więcej szczegółów o seminarium: 58 785 39 50

 


SZKOLENIE "Niedozwolone postanowienia umowne"

Zapraszamy do udziału w  szkoleniu poświęconym niedozwolonym postanowieniom umownym, zawartym bezpośrednio w umowach, jak i we wzorcach umów, które odbędzię się 22 sierpnia 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość", O/T w Gdańsku oraz 3 września 2013 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13B w Słupsku

Podczas szkolenia w jasny i przystępny sposób wyjaśnimy:

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców zawierających umowy przy użyciu ogólnych warunków umów, wzorów umów czy regulaminów oraz do konsumentów, którzy zawierają umowy z przedsiębiorcami stosującymi takie wzorce.
Z uwagi na powszechną obecność wzorców umów w obrocie handlowym, praktycznie każdy był lub jest stroną przynajmniej jednej umowy zawartej przy użyciu wzorca. Przykładowo, dostawcy energii elektrycznej stosują taryfy, ubezpieczyciele stosują ogólne warunki ubezpieczenia, a przedsiębiorcy świadczący usługi drogą internetową stosują regulaminy. W obrocie występuje coraz więcej wzorców umów i warto znać zasady ich stosowania.
 

Szkolenie poprowadzą:


Po zakończonym seminarium uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z konsultantami Punktu Konsultacyjnego KSU w Sopocie - doradcami, w tym z prawnikiem.

Zgłoszenia i kontakt

Chętnych do udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: aleksandra.sela@swp.gda.pl

Liczba miejsc ograniczona! O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanych formularzy zgłoszeniowych)

Więcej szczegółów o seminarium: 58 785 39 50

 


SZKOLENIE "Odpowiedzialność materialna pracowników wykonujących pracę w Polsce i Unii Europejskiej"

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 17 lipca 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość", O/T w Gdańsku.

W niemal każdej branży pracodawca narażony jest na konsekwencje szkód wyrządzonych przez pracownika. Dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych pracodawcy, jak i szkód wyrządzonych przez pracownika innym osobom przy wykonywaniu pracy.

Jego celem jest zdobycie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności materialnej pracowników względem pracodawcy oraz pracodawcy względem osób, którym pracownik wyrządził szkodę. Uczestnicy szkolenia poznają zasady odpowiedzialności materialnej pracowników i Omawiane zagadnienia poparte będą licznymi przykładami, co pozwoli lepiej je zrozumieć. Dodatkowo przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności materialnej pracownika względem pracodawcy w wybranych krajach UE.

Zakres szkolenia:

  • zasady odpowiedzialności pracownika za szkody z winy umyślnej i nieumyślnej,
  • zasady odpowiedzialności w wypadku wspólnego wyrządzenia szkody przez kilku pracowników
  • zasady odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi
  • praktyczne wskazówki dot. konstruowania umów o odpowiedzialności za powierzone mienie
  • kary umowne dla pracownika z tytułu nienależytego wykonania umowy
  • jaki skutek ma wystawienie przez pracownika weksla gwarancyjnego na zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody
  • procedura dochodzenia przez pracodawcę odszkodowania od pracownika (możliwość potrącenia z wynagrodzenia)
  • możliwość i warunki zawarcia ugody,
  • postępowanie dowodowe przed sądem
  • postępowanie egzekucyjne.


Program szkolenia do pobrania

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 

Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się 17 lipca 2013, w Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, ul. Piekarnicza 12A, 80-126, Gdańsk.
 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów oraz wszystkich osób, które zajmują się zatrudnianiem pracowników, tworzeniem umów o pracę, umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz realizują obowiązki związane z monitorowaniem tych umów.

Szkolenie skierowane jest również do pracowników narażonych na odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych pracodawcy oraz osobom trzecim przy wykonywaniu pracy.
 

Zgłoszenia i kontakt:

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: aleksandra.sela@swp.gda.pl do 16 lipca 2013 r. do godz. 14.00. 

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej szczegółów o seminarium: 58 785 39 50

 


SZKOLENIE "MARKETING EKSPORTOWY ORAZ PROMOCJA PRODUKTÓW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH" 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną przybliżone koncepcje działań marketingowych na rynkach eksportowych.  Szkolenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Obędzie się 22 czerwca 2012 r.  w siedzibie Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" O/T w Gdańsku ( Gdańsk Morena )

 

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

Dodatkowych informacji udziela Marta Tomzik, tel. 58 524 50 85, e-mail: marta.tomzik@swp.gda.pl

 

Zasady dostosowania strategii eksportowej do rynku zagranicznego oraz lokalnych warunków 

Marketing dóbr konsumpcyjnych, towarów przemysłowych i usług – podobieństwa i różnice,

Wybrana strategia eksportowa i jej wpływ na politykę marketingową firm

Funkcja badań marketingowych dla marketingu mix

Rodzaje strategii dostosowania produktu i promocji na rynkach zagranicznych

Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowych produktu na rynkach zagranicznych:

 

Zasady wyboru mediów w celach reklamowych w zależności od rodzaju produktu

--------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE "DYREKTYWY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym będą się mogli Państwo zapoznać z dyrektywami Unii Europejskiej, dotyczącymi przepisów BHP w sektorze MŚP. Szkolenie obędzie się 19 czerwca 2012 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Zgłoszenia przyjmuje Marta Tomzik, tel. 58 524 50 85, e-mail: marta.tomzik@swp.gda.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące dyrektywy :

 


               

89/654 dotycząca minimalnych wymagań bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, 

89/655 dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy,

89/656 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego,

90/269 w sprawie minimalnych wymaganiach zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracownika,

92/58 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy,

92/85 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią.

 


--------------------------------------------------------------------------------

ETAT A INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty informacyjne, które przybliżą Państwu faktyczne różnice między pracą na etacie a własną działalnością gospodarczą. Spotkanie, które odbędzie się w siedzibie EEN przy ul. Polnej 1 w Sopocie, poprowadzi Łukasz Gilewicz z kancelarii Gratus, znany niektórym z Państwa z drugiej edycji Akademii Prawa i Podatków. Data: 16 grudnia, godz. 11.00 – 14.00. Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Czerniewska: katarzyna.czerniewska@swp.gda.pl, tel. (58) 524 50 75. 

Program szkolenia:

--------------------------------------------------------------------------------

ZMIANY W VAT OD 2011 R.

Zmiany w VAT wejdą w życie już w styczniu – warto się na to przygotować. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w VAT, które odbędzie się 15 grudnia w godz. 11.00 – 15.00 w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, Sala D. Szkolenie poprowadzi p. Sławomir Surdy z kancelarii Misiewicz, Mosek i Partnerzy. Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Czerniewska: katarzyna.czerniewska@swp.gda.pl, tel. (58) 524 50 75.

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Ogólne założenia zmian do ustawy o podatku VAT.

2.      Zmiany w zakresie stawek podatku VAT, 

3.      Zmiany dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów oraz paliwa do ich napęd.

4.     Zwolnienia przedmiotowe – zmiany w katalogu zwolnień.

5.      Zmiany w przepisach obowiązujących od 2011 r. w zakresie kas rejestrujących. 

6.      Omówienie pozostałych planowanych zmian w ustawie o VAT od 1 stycznia 2011. 

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Senator RP, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza mają zaszczyt zaprosić na pierwszą konferencję z cyklu INNOspotkania. Zapraszamy w piątek, 10 grudnia 2010 o 9:00 do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

Agenda spotkania:

09:00 – 09:30  Rejestracja uczestników

09:30 – 09:45  Powitanie gości

09:45 – 10:30  Wykład inauguracyjny „Bariery i hamulce współpracy biznesu i nauki w polskich realiach” Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Senator RP

10:30 – 11:00  Wprowadzenie do projektu Współpraca Nauki i Biznesu Przyszłością Pomorza

Anna Kuklińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wojciech Dziewulski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

11:00 – 11:30  Studium przypadku 1 – Bioton S.A.

Firma biotechnologiczna będąca wiodącym producentem insuliny i innych farmaceutyków

11:30 – 12:00  Studium przypadku 2 - Impact Design, Europe

Wiodąca firma wykonująca crash - testy pojazdów

12:00 – 12:30  Studium przypadku 3 - Eureka ResearchInternational - Amerykańska firma oferująca nowoczesne usługi consultingowe oraz innowacyjne rozwiązania dla prowadzenia przedsiębiorstwa (prezentacja w języku angielskim)

12:30 – 13:00  Dyskusja

13:00 Lunch

 Zgłoszenia (do 8 grudnia): (58) 341 91 14, rsvp@innowrota.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza wraz z Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zapraszają na szkolenie „Obrót pomiędzy Chinami a Polską – możliwości ułatwień podatkowych i celnych”. Szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 w Zhong Hua Hotel w Sopocie. Poprowadzą je doradcy podatkowy z Kancelarii Parulski i Wspólnicy, specjalizujący się w kwestiach celnych i podatkowych związanych z obrotem międzynarodowym.

Zakresem szkolenia będą objęte następujące tematy:

- podstawowe regulacje podatkowe i celne w obrocie pomiędzy Polską a Chinami

- ułatwienia celne

- możliwości optymalizacji rozliczeń w podatku VAT

- inne rozwiązania ułatwiające działalność polskich przedsiębiorców w Chinach

Szkolenie jest płatne – jednak dla pierwszych 15 osób mamy bezpłatne miejsca. Wystarczy zgłosić się do Katarzyny Czerniewskiej: katarzyna.czerniewska@swp.gda.pl, tel. (58) 524 50 75. Decyduje kolejność zgłoszeń!

TERRA COGNITA – POZNAJ RYNEK ROSYJSKI

Jaki jest rosyjski rynek i jak na nim zaistnieć? Jak przebrnąć przez gąszcz przepisów oraz wymagań i z sukcesem prowadzić biznes u wschodniego sąsiada?

Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie dotyczące rynku rosyjskiego, które odbędzie się 27 września w godz. 9.30-16.00 w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, ul. Długa 35 (vis a vis Ratusza Głównego Miasta). 

Szkolenie poprowadzi Pan Iwan Rassochin, przedstawiciel Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja, praktyk rynku rosyjskiego.

Szczegółowy program znajduje się tutaj (pobierz program).
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz formularz). Wszelkich informacji udziela Martyna Bildziukiewicz: m.bildziukiewicz@swp.gda.pl, tel. (58) 524 50 75.

-------------------------------------------------------------------------------- ILE URLOPU PRZYSŁUGUJE TOBIE?

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące liczbowych aspektów prawa pracy, tj. maksymalnego wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, tacierzyńskiego i wielu innych zagadnień z tego zakresu. Szkolenie zapozna Państwa z prawami i obowiązkami zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zapoznacie się Państwo także z unijną dyrektywą dotyczącą organizacji czasu pracy, której przepisy są przedmiotem konsultacji w całej Unii Europejskiej. Państwa głos w debacie zostanie usłyszany na najwyższych szczeblach UE.  

Szkolenie odbędzie się przed siedzibą EEN w Sopocie (ul. Polna 1, teren Hipodromu), 4 sierpnia (środa) o godz. 10.00.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego TUTAJ 

lub telefonicznie, pod numerem (58) 524 50 75.

-------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEPIS NA SUKCES W UE

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Przepis na sukces w UE”, które odbędzie się 15 czerwca w godzinach 9.45-15.00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej MŚP (Gdańsk, ul. Piwna 1/2). W ciągu 5 godzin dowiecie się Państwo, gdzie aktualnie szukać dofinansowania unijnego na swoje przedsięwzięcia, przepisach dotyczących świadczenia usług w UE oraz nowych, interesujących formach promocji swojej działalności na rynkach europejskich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na Państwa pytania odpowie Martyna Bildziukiewicz: (58) 524 50 86, m.bildziukiewicz@swp.gda.pl.

Organizatorami spotkania są Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz EEN przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”.

Wstępny program szkolenia można znaleźć TUTAJ