Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Nabór wniosków w Programie Południowy Bałtyk 2014-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o trwającym naborze wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00. Językiem oficjalnym programu jest angielski.

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne. W ramach wszystkich priorytetów istnieje możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.
Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:

W ramach Priorytetu 1:

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP,
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych,
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy,
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP,
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:

 • Inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów),
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • promocja zarządzania ekologicznego, działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:

 • rozwój zielonych technologii,
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza,
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

W ramach Priorytetu 3:

 • Przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku, koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku,
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego,
 • modele transportu multimodalnego,
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

W ramach Priorytetu 4:

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego),
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

W ramach Priorytetu 5:

 • Wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami,
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów,
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej,
 • projekty typu „capacity building”.


Kryteria wyboru projektów
Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

- ocena formalna:

 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony zastał w terminie na właściwy adres
 • Czy dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie
 • Czy wniosek o dofinansowanie oraz Deklaracje Partnerskie zostały podpisane przez upoważnione osoby
 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony został na odpowiednim wzorze
 • Czy wniosek o dofinansowanie i wszystkie wymagane aneksy dostarczone zostały w języku angielskim
 • Czy wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pół, nie zawiera pól niewypełnionych)
 • Czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są spójne?

- ocena kwalifikowalności:

 • Projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw
 • Partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie
 • Wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie
 • Planowana data rozpoczęcia projektu mieści się w przedziale 3 miesięcy od daty zaplanowanego Komitetu Monitorującego (rozstrzygnięcie konkursu)
 • Projekt wpisuje się w jeden z priorytetów programu, jego cel szczegółowy oraz w jeden z programowych wskaźników produktu
 • Zapewnione zostały środki na projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania oraz informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie

- ocena jakościowa:

 • Uzasadnienie projektu (znaczenie i strategia). Jak dobrze uzasadniona została potrzeba dla realizacji projektu?
 • Charakter współpracy. Jaką wartość dodana ma przynieść współpraca?
 • Wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu. W jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu?
 • Trafność utworzonego partnerstwa. W jakim stopniu charakter utworzonego partnerstwa będzie wpływał na realizację projektu?
 • Zarządzanie. W jakim stopniu sposób i procedury zarządzania projektem są adekwatne do wielkości projektu, czasu trwania oraz potrzeb?
 • Komunikacja. Czy działania informacyjno-promocyjne są właściwe i w jakim stopniu są właściwe aby dotrzeć do grup docelowych i innych odbiorców?
 • Plan działań. W jakim stopniu plan działań jest realny, spójny i logiczny?
 • Budżet. W jakim stopniu konstrukcja budżetu jest adekwatna, tzw. „value for money”? W jakim stopniu budżet jest spójny i proporcjonalny?

- ocena pod kątem występowania pomocy publicznej

Kryteria oceny szczegółowo określone zostały w Podręczniku Programu. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
- do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy,
- do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: brak ograniczeń
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2016-04-26-27
 

Miejsce składania wniosków: Wspólny Sekretariat Techniczny
Al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk
e-mail:application@southbaltic.eu

Sposób składania wniosków
Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu.

Oryginał pierwszej strony wniosku o dofinansowanie, tzw. „confirmation page”, podpisany przez Partnera Wiodącego należy przesłać w formie papierowej na adres:
Wspólny Sekretariat Techniczny
Al. Grunwaldzka 186,
80-266 Gdańsk

Niezbędne dokumenty i strona programu:

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim).

http://2014-2020.southbaltic.eu

Pytania i odpowiedzi:
Wspólny Sekretariat Techniczny
Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk, Poland
Tel: +58 746 38 53 general
e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

25-11-2015