W 2009 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje uproszczenia zasad księgowania w MŚP. Parlament Europejski zaakceptował te propozycje pod koniec 2011 r., co w praktyce ma oznaczać mniej biurokracji i swobodniejsze zasady prowadzenia małego biznesu od roku 2012. Państwa członkowskie UE będą mogły stworzyć "jedno okienko" księgowe - firmy będę mogły wysyłać swoje sprawozdania finansowe jedynie do urzędów podatkowych (skarbowych); te ostatnie będą odpowiedzialne za przesyłanie ich do rejestru sądowego. W wielu krajach UE MŚP mają obowiązek prowadzenia skomplikowanych arkuszy operacji finansowych, bilansu zysków i strat oraz publikowania ich w krajowym dzienniku. Nowe przedsięwzięcie KE umożliwia państwom członkowskim uproszczenie tych zasad. Ponadto, jest to ważny krok do pełnego wdrożenia Jednolitego Aktu Europejskiego, kompatybilny ze strategią rozwoju UE do 2020 r. Według szacunków KE, uproszczenie procedur księgowości i sprawozdawczości finansowej może doprowadzić do oszczędności rzędu 1,7 mld euro rocznie.

Więcej informacji (po kliknięciu link otwiera się w nowym oknie):

12 projektów dla jednolitego rynku na 2012

Financial reporting - burden reduction for micro-entities FAQ


Inne propozycje KE mające uprościć procedury w firmach