Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Dotacje dla branżowych projektów promocyjnych dotyczących eksportu

Wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Pomoc finansowa udzielana jest w formule de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1571).

 

1. Cel realizacji programu:

Celem programu jest wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.

2. Beneficjenci:

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kryteria oceny projektów:  

 • wybór promowanej branży lub grupy towarowej
 • dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów
 • zamierzone efekty realizacji projektu
 • wybór miejsca realizacji projektu i jego odbiorców
 • ilość firm uczestniczących w projekcie
 • zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu
 • niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu
 • zagwarantowanie wykonalności finansowej projektu.

4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

 • transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji
 • wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal
 • zabudowy powierzchni, montażu, scenografii
 • obsługi technicznej
 • przygotowania i wydruku zaproszeń materiałów informacyjnych i reklamowych
 • przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie
 • przeprowadzenia badania rynku zagranicznego.

5. Pułap oraz intensywność pomocy:

Maksymalna kwota dofinansowania określona dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.

6. Opinia Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP

Do wniosku należy dołączyć pisemną opinię właściwego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w Ambasadzie lub Konsulacie nie został utworzony Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, właściwego Wydziału Ekonomicznego Ambasady lub Konsulatu.

7. Termin składania wniosków:

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu, nie później niż do 31 października danego roku, w którym jest realizowany projekt.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.

Szczegóły i załączniki do pobrania na stronie: http://bit.ly/promocja_eksportu

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, www.trade.gov.pl

Eksperci ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość udzielają bezpłatnej pomocy w poszukiwaniu partnerów i wypełnianiu wniosków.

Kontakt: Paweł Gruszkowski, tel. 796 704 730, e-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl 

24-11-2015